Participatie

Juli 2023

Drie handen op elkaar

Gemeente Waalre gaat de kadernotitie Burgerparticipatie en Burgerinitiatieven actualiseren. En wil graag hoe inwoners de participatie de afgelopen jaren heeft ervaren. In opdracht van gemeente Waalre heeft het onderzoeksbureau Research 2Evolve een onderzoek uitgevoerd onder de leden van het inwonerspanel om te weten te komen hoe inwoners de participatie ervaren. Niet-panelleden hebben ook de mogelijkheid gekregen om via de open link de vragenlijst online in te vullen.

Uitvoering van het onderzoek

Steekproef Leden van inwonerspanel Waalre
Methode Online/Open link
Uitnodiging Per mail
Veldwerkperiode 19 juni t/m 9 juli 2023
Herinnering  2 keer

Alle reacties naar leeftijd

16 t/m 34 jaar 14 3%
35 t/m 49 jaar 74 18%
50 t/m 64 jaar 134 32%
65 jaar en ouder 193 47%
Totaal aantal reacties 415

Participatie

Wat betekent participatie?

Hun mening geven, meedenken, samen creëren als zij daarvoor worden uitgenodigd 59%

van de respondenten ziet participatie als hun mening geven, meedenken, samen creëren als zij daarvoor worden uitgenodigd.

Deel uitmaken van het online inwonerspanel van Waalre 52%

van de respondenten ziet participatie als het deel uitmaken van het online inwonerspanel van Waalre.

De gemeenteraadsleden, onze vertegenwoordigers, benaderen met signalen uit onze omgeving rondom een bepaald onderwerp 36%

van de respondenten ziet participatie als de gemeenteraadsleden, onze vertegenwoordigers, benaderen met signalen uit onze omgeving rondom een bepaald onderwerp.

(Pro)actief het gesprek aangaan met de gemeente 34%

van de respondenten ziet (pro)actief het gesprek aangaan met de gemeente als participatie.

Onderwerpen

De respondenten hebben met name meegedacht of hun mening gegeven over:

Groen en onderhoud

Groen en onderhoud 54%

Openbare ruimte en woonomgeving

Openbare ruimte en woonomgeving 45%

Wonen

Wonen 44%

De respondenten hebben met name meegedacht of hun mening gegeven over:

Wonen

Wonen 63%

Openbare ruimte en woonomgeving

Openbare ruimte en woonomgeving 60%

Groen en onderhoud

Groen en onderhoud 57%

Belangrijke aspecten bij het meedenken zijn volgens de respondenten vooral:

Het na het traject duidelijk terugkoppelen wat er met de inbreng van participanten is gedaan en waarom:

Het na het traject duidelijk terugkoppelen wat er met de inbreng van participanten is gedaan en waarom 64%

De betrokken beslissers staan open voor ideeën en meningen van participanten:

De betrokken beslissers staan open voor ideeën en meningen van participanten 62%

Ruimte voor inbreng:

Ruimte voor inbreng 56%
Respondenten vinden het vooral zinvol om mee te denken of hun mening te geven aan de gemeente als het onderwerp hun aanspreekt 82%

van de respondenten vindt het vooral zinvol om mee te denken of hun mening te geven aan de gemeente als het onderwerp hen aanspreekt.

en als het over een onderwerp in hun directe omgeving gaat 77%

vindt het zinvol om mee te denken als het over een onderwerp in hun directe omgeving gaat.

Manier van meedenken

Het liefst denken respondenten mee door:

Het liefst denken de respondenten mee door een digitale vragenlijst in te vullen 83%

het invullen van een digitale vragenlijst.

een bijeenkomst in het echt bij te wonen 60%

een bijeenkomst in het echt bij te wonen.

Vingers typen op laptop

Zinvolle situaties om mee te denken of mening te geven

Wanneer willen respondenten meedenken?

van de respondenten denkt graag mee met de gemeente over een onderwerp als er nog geen plan is. 67%

van de respondenten denkt graag mee met de gemeente over een onderwerp als er nog geen plan is.

vindt het belangrijk om tijdens het maken van plannen met de gemeente mee te denken of hun mening te geven 79%

geeft aan het liefst hun mening te geven als er al een plan van de gemeente ligt.

geeft aan het liefst hun mening te geven als er al een plan van de gemeente ligt 36%

vindt het belangrijk om tijdens het maken van plannen met de gemeente mee te denken of hun mening te geven.

van de respondenten wil meedenken of hun mening geven over plannen van de gemeente als deze niet voor hen persoonlijk belangrijk zijn. 46%

van de respondenten wil meedenken of hun mening geven over plannen van de gemeente als deze niet voor hen persoonlijk belangrijk zijn.

geeft aan het liefst hun mening te geven als er al een plan van de gemeente ligt 27%

wil alleen meedenken of hun mening geven over plannen van de gemeente als deze voor hen persoonlijk belangrijk zijn.

Bij elkaar komen voordat de gemeente plannen maakt

Acht op de tien (81%) respondenten lijkt het een goed idee als inwoners, ambtenaren en raadsleden regelmatig in groepjes bij elkaar komen om signalen uit de gemeenschap te bespreken en kansen te benutten voordat de gemeente plannen maakt. 81%

van de respondenten lijkt het een goed idee als inwoners, ambtenaren en raadsleden regelmatig in groepjes bij elkaar komen om signalen uit de gemeenschap te bespreken en kansen te benutten voordat de gemeente plannen maakt.

Wat doen we met de uitkomsten?

De resultaten geven een aardig beeld van hoe betrokken Waalrenaren zijn bij elkaar en bij de gemeente. De resultaten laten duidelijk zien wat goed gaat, waar het beter kan en waar kansen liggen. Iedereen die heeft meegedacht: heel erg bedankt! Ook de open antwoorden hebben mooi inzicht gegeven in hoe processen lopen en wat er handiger, slimmer of beter kan.

Nota ‘Verder met participatie’ in de raad

Op dinsdag 14 november komt de aangepaste nota ‘Verder met participatie’ in de oordeelsvormende gemeenteraadsvergadering. Op dinsdag 28 november is er een besluitvormende raadsvergadering over deze nota.

Hoe nu verder?

We willen met en van elkaar blijven leren. De uitkomsten van de enquête helpen om de juiste aandachtspunten een plek te geven in het nieuwe participatiebeleid. Maar beleid op papier is niet zoveel waard als je het niet in de praktijk toepast. Daarom gaan we vooral leren door te doen. Met elkaar. College, raad, ambtelijke organisatie, inwoners, ondernemers, Rekenkamer en maatschappelijke organisaties. Zodat participatie niet iets is van de gemeente, maar van de hele Waalrese gemeenschap.