Veiligheid

Over het onderzoek

Elke vier jaar stelt gemeente Krimpenerwaard een integraal veiligheidsplan op. In dat plan staat waar de komende vier jaar extra aandacht aan besteed wordt op het gebied van veiligheid. Het is nu weer tijd voor het maken van een nieuw veiligheidsplan. Hier wil gemeente Krimpenerwaard haar inwoners bij betrekken. De resultaten van deze vragenlijst helpt de gemeente om het veiligheidsplan op te stellen. In opdracht van gemeente Krimpenerwaard heeft onderzoeksbureau Research 2Evolve een onderzoek uitgevoerd onder de leden van het inwonerspanel.

Reacties (respons)

Het onderzoek is uitgevoerd van donderdag 17 juni tot en met zondag 3 juli 2022. Er zijn 1378 panelleden uitgenodigd, uiteindelijk hebben 671 panelleden de vragenlijst ingevuld, wat neerkomt op een respons van 49%. Inwoners van de gemeente Krimpenerwaard die niet lid zijn van het panel hebben ook de mogelijkheid gekregen om via de open link de vragenlijst in te vullen. Zij zijn uitgenodigd via de communicatiekanalen van de gemeente. 136 inwoners hebben gebruik gemaakt van de open link. In totaal hebben 807 inwoners deelgenomen aan het onderzoek.

Aantal reacties (respons) per leeftijd:

  • 16 t/m 34 jaar: 79 reacties
  • 35 t/m 49 jaar: 182 reacties
  • 50 t/m 64 jaar: 291 reacties
  • 65 jaar en ouder: 248 reacties
  • Onbekend: 7 reacties

Vergeleken met de bevolking van de gemeente Krimpenerwaard zijn er relatief weinig reacties van inwoners tussen de 16 en 34 jaar en relatief veel van 50 jaar en ouder. Door het toevoegen van een weging op leeftijd zijn de resultaten aangepast zodat er een betere afspiegeling ontstaat van de leeftijdsverdeling binnen de gehele gemeente. Op deze manier geven de resultaten een beter beeld van de gemeente Krimpenerwaard.

Samenvatting van de resultaten

Deelnemers beoordelen de veiligheid in hun woonkern met een 7,3.

Zeven op de tien (69%) deelnemers geven aan dat hun gevoel van veiligheid de afgelopen drie jaar gelijk is gebleven. Een kwart (24%) geeft aan dat hun gevoel van veiligheid is afgenomen. Als reden hiervoor wordt o.a. het ontbreken van handhaving genoemd.

Vier op de tien (41%) deelnemers heeft contact gehad met de gemeente of politie over veiligheidsonderwerpen. Dit zijn met name te hard rijden in de kernen (13%), overlast van buurtbewoners (9%), jeugdoverlast (7%) en agressief gedrag in het verkeer (7%).

Deelnemers vinden dat de gemeente en de politie vooral aandacht moeten besteden aan te hard rijden in de kernen (52%), drugsgebruik of drugshandel (27%), agressief gedrag in het verkeer (23%) en vandalisme (22%).

Vier op de tien (42%) deelnemers neemt deel aan Burgernet. Een kwart (23%) is lid van WhatsApp-buurtpreventie. Ruim een derde (36%) neemt geen deel aan een initiatief voor burgerparticipatie omdat ze er niet bekend mee zijn (22%) of omdat deze in er in de buurt/wijk niet zijn (14%).

Van de deelnemers die wel gebruik maken van de initiatieven voor burgerparticipatie is bijna de helft (46%) hier (zeer) tevreden over. Een even groot deel (46%) oordeelt hier neutraal over.

Drie kwart (77%) van de deelnemers is bekend met de initiatieven Meld misdaad anoniem en/of Buurtbemiddeling. Twee derde (68%), maakt hier alleen geen gebruik van.

Van de deelnemers die wel gebruik maken van de initiatieven Meld misdaad anoniem en/of Buurtbemiddeling is bijna vier op de tien (37%) hier (zeer) tevreden over. Vier op de tien (40%) oordeelt hier neutraal over.

Als een deelnemer een verdachte situatie ziet of een niet-pluis-gevoel heeft, geeft twee derde (68%) aan dit te gaan melden bij de politie (of gemeente).

Wat doen we met de uitkomsten?

De uitkomsten van deze burgerpeiling worden gebruikt als input voor het Integraal Veiligheidsbeleid voor de komende vier jaar.