Asielbeleid

Oktober 2023

Om asielopvang beter te regelen en eerlijker te verdelen over ons land, werkt het Rijk aan wetgeving voor asielopvang (voorheen de Spreidingswet). Voor Hilversum gaat dit naar verwachting om 360 asielopvangplekken. Dat zijn 212 plekken naast de 148 plekken die we nu al in Gooiland Hotel hebben.

Gemeente Hilversum gaat ervan uit dat er hoe dan ook een oplossing moet komen voor de asielcrisis. Ook als de wetgeving niet doorgaat, is de verwachting dat gemeenten een taak krijgen voor extra asielopvangplekken. Zij wil zich hier samen met de stad goed op voorbereiden.

Samen met Hilversummers.nl heeft de gemeente in juli in alle wijken verkennende gesprekken gevoerd met inwoners. In kleine groepen werd er gepraat over ideeën, zorgen en wat er nodig is om asielopvang in Hilversum goed te regelen. En in september en oktober volgden verdiepende gesprekken over thema’s die uit de gesprekken in juli naar voren kwamen. Daarnaast vroegen we het inwonerspanel ook mee te denken over dit onderwerp door een online vragenlijst in te vullen. Niet-panelleden hebben ook de mogelijkheid gekregen om via de open link de online vragenlijst in te vullen.

De resultaten van alle gesprekken en de inwonersvragenlijst geven we terug aan de stad en nemen we mee in beleid en regelgeving voor asielopvang.

Uitvoering van het onderzoek

Steekproef Leden van inwonerspanel Hilversum
Methode Online/Open link
Uitnodiging Per mail
Veldwerkperiode 15 september t/m 26 september 2023
Herinnering  1 keer

Alle reacties naar leeftijd

16 t/m 34 jaar 208 10%
35 t/m 49 jaar 466 23%
50 t/m 64 jaar 800 39%
65 jaar en ouder 544 26%
Onbekend 36 2%
Totaal aantal reacties 2054

Opvangen 360 asielzoekers

Welk gevoel roept het op dat Hilversum mogelijk de taak krijgt om 360 asielzoekers op te vangen?

Jongeren die in de criminaliteit belanden: 46%

van de respondenten vindt dat de 360 asielzoekers geholpen moeten worden.

Kindermishandeling: 39%

is van mening dat er dan minder woningen beschikbaar zijn voor eigen inwoners.

Polarisatie: 34%

vindt dat eerst de problemen van eigen inwoners opgelost moeten worden.

Polarisatie: 32%

vindt dat de inwoners solidair moeten zijn met deze hulpbehoevende groep mensen en dat het goed is dat inwoners hierover in gesprek kunnen gaan met de gemeente.

Andere gevoelens die worden genoemd zijn:

Veiligheid: Respondenten maken zich zorgen over de veiligheid en de mogelijke overlast die kan ontstaan als gevolg van de aanwezigheid van asielzoekers.

Woningnood: Respondenten uiten hun bezorgdheid over de al bestaande woningnood en de impact van het huisvesten van asielzoekers op de beschikbare woningen voor de lokale bevolking.

Prioriteit voor eigen inwoners: Sommigen pleiten ervoor om eerst de bestaande problemen van de eigen inwoners aan te pakken voordat asielzoekers worden geholpen.

Leegstaande panden en tijdelijke oplossingen: Er zijn suggesties geopperd om leegstaande panden te benutten voor de opvang van asielzoekers en om tijdelijke oplossingen te overwegen.

Bezorgdheid over draagvlak: Er is bezorgdheid geuit over het draagvlak voor asielopvang en de mogelijke spanningen in de samenleving.

Goed regelen van asielopvang

Om asielopvang in Hilversum goed te regelen vindt:

Gemeente is goed vindbaar 35%

van de respondenten vindt dat er duidelijkheid moet zijn over de regels die hier in Nederland gelden.

Heeft geen uitgesproken mening 31%

vindt dat asielzoekers de mogelijkheid moeten krijgen om te werken.

Heeft geen uitgesproken mening 27%

van de respondenten vindt dat er een zinvolle dagbesteding moet komen voor de asielzoekers.

Is vegatarier 21%

is van mening dat er meerdere kleine locaties moeten komen, goed verspreid over Hilversum en dat de asielzoekers goed begeleid worden.

Is vegatarier 19%

dat er voldoende faciliteiten moeten komen en dat de zelfredzaamheid van asielzoekers benut en versterkt moeten worden.

Andere onderwerpen die worden genoemd zijn:

Veiligheid en ordehandhaving: Velen benadrukken het belang van veiligheid en ordehandhaving bij de opvang van asielzoekers, met de nadruk op het voorkomen van criminaliteit en overlast.

Integratie: Sommige respondenten benadrukken het belang van integratie, zoals het leren van de Nederlandse taal en het begrijpen van de Nederlandse cultuur.

Werk en zelfvoorziening: Er is een roep om asielzoekers in staat te stellen te werken en bij te dragen aan de samenleving, zowel als een manier om zelfvoorzienend te zijn als om te integreren.

Kleinschalige opvang: Een aantal respondenten benadrukt de waarde van kleinschalige opvang.

Humanitaire zorg: Respondenten benadrukken het belang van humanitaire zorg en het bieden van basisvoorzieningen aan asielzoekers.

Informatieverstrekking: Er is vraag naar duidelijke informatievoorziening aan asielzoekers over de Nederlandse cultuur, normen en waarden.

Betrokkenheid: Respondenten vinden het belangrijk dat inwoners betrokken worden en dat de gemeente ervoor zorgt dat inwoners zich gehoord voelen in beslissingen met betrekking tot de opvang van asielzoekers.

Kwaliteiten gemeente Hilversum

Kwaliteiten van gemeente Hilversum:

Jongeren die in de criminaliteit belanden: 61%

van de respondenten vindt dat Hilversum kwaliteiten heeft om asielopvang goed te regelen.

Psychische problemen: 33%

is van mening dat Hilversum al ervaring heeft met vluchtelingen opvang.

Woonoverlast 24%

ziet de centrale ligging van Hilversum als kwaliteit om asielopvang goed te regelen.

Woonoverlast 18%

respondenten ziet de multiculturele samenleving als een kwaliteit van Hilversum om asielopvang goed te regelen.

Kansen gemeente Hilversum

Welke kansen krijgt Hilversum?

Is vegatarier 56%

van de respondenten is van mening dat Hilversum kansen krijgt door de taak om asielzoekers op te vangen.

Is vegatarier 30%

vindt dat het opvangen van asielzoekers een oplossing biedt voor het arbeidstekort.

Is vegatarier 24%

vindt dat de inwoners dan trots kunnen zijn op Hilversum als dit gezamenlijk wordt gedaan.

Is vegatarier 22%

vindt dat het bijdraagt aan de onderlinge verbondenheid, verbondenheid door samenwerking.

Zorgen over komst asielplekken

Welke zorgen?

Is vegatarier 94%

van de respondenten maakt zich op de een of andere manier zorgen over de komst van 360 asielplekken in Hilversum.

Is vegatarier 40%

vindt het belangrijk dat er eerst genoeg woningen zijn voor de kinderen.

Is vegatarier 39%

maakt zich zorgen dat er incidenten ontstaan door de komst van asielzoekers.

Is vegatarier 36%

vraagt zich af of er wel voldoende faciliteiten aanwezig zijn en maakt zich zorgen of er wel voldoende draagvlak is bij de bevolking over de asielopvang.

Is vegatarier 30%

respondenten maakt zich zorgen over polarisatie, discriminatie van asielzoekers en is bang dat de komst van asielzoekers zorgt voor een te grote druk op de voorzieningen zoals zorg, welzijn en onderwijs.

Andere zorgen die werden genoemd zijn:

Zorgen over de druk op de al schaarse woningmarkt en de beschikbaarheid van betaalbare woningen voor zowel asielzoekers als de lokale bevolking.

Bezorgdheid over mogelijke overlast, criminaliteit en veiligheid in verband met de aanwezigheid van asielzoekers.

Zorgen over de integratie van asielzoekers in de lokale samenleving, inclusief taallessen en maatschappelijke betrokkenheid.

Bezorgdheid over de kosten en de belasting van gemeentelijke middelen.

Zorgen over de lange asielprocedures en de impact daarvan op het welzijn van asielzoekers.

Bezorgdheid over de kwaliteit van leven en de leefbaarheid in de stad.

Verwijzing naar negatieve berichtgeving in de media over asielzoekers.

Bezorgdheid over de begeleiding en ondersteuning van asielzoekers door de gemeente.

Zelf bijdrage leveren

Bijdrage leveren

Gemeente is goed vindbaar 38%

van de respondenten zou (misschien) zelf een bijdrage willen leveren bij toekomstige asielopvang in Hilversum.

Heeft geen uitgesproken mening 53%

van de respondenten ziet dit niet zitten en zou zelf geen bijdrage willen leveren.

Wat doen we met de uitkomsten?

De gemeente is dankbaar dat zoveel inwoners een bijdrage hebben geleverd. Met de resultaten uit de enquête en gesprekken met inwoners kunnen alle partijen en alle Hilversummers volgende stappen zetten. De gemeente heeft op basis hiervan een asielaanpak opgesteld en ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. De gemeenteraad zal dat in december bepreken. Dan wordt ook besproken wat we als stad doen als wetgeving over asielopvang door het Rijk uitblijft: gaan we alvast van start met het zoeken naar locaties of blijven we in de startblokken staan totdat de wetgeving er is? Het college heeft dankzij het beleidskader nu al wel een leidraad om de geschiktheid van mogelijke locaties af te wegen.