Privacy verklaring – Inwonerspanel Hilversum

Privacyverklaring – wat doen wij met uw gegevens?
Inwonerspanel Hilversum respecteert altijd uw privacy.
Deze verklaring is voor het laatst aangepast op: februari 2023

Inwonerspanel Hilversum

Deze website is bestemd als portal voor leden en opdrachtgevers van het Inwonerspanel Hilversum. Panelleden kunnen hierop hun persoonlijke gegevens inzien en zo nodig wijzigen. Daarnaast worden de uitkomsten van de peilingen gepubliceerd op het portal. Deze privacyverklaring geeft uitleg over welke persoonlijke gegevens wij over u verzamelen, waarom wij deze verzamelen en wat wij ermee doen.

Het Inwonerspanel Hilversum is een initiatief van Gemeente Hilversum. Het beheer en de uitvoering van de onderzoeken is uitbesteed aan Research2Evolve. De gegevens uit het Inwonerspanel Hilversum worden gebruikt om de publieksmening te leren kennen om zo het beleid van Gemeente Hilversum te kunnen toetsen en verbeteren.

Uw deelname aan het Inwonerspanel Hilversum is geheel vrijwillig en vrijblijvend. U bepaalt zelf of u deel wilt nemen of niet. U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven als u niet meer wilt deelnemen aan de peilingen.

Als u meer wilt weten over uw privacy, klik dan naar de privacyverklaring van de uitvoerder van de onderzoeken, Research 2Evolve: Lees hier de privacyverklaring van Research 2Evolve.

Persoonsgegevens en doeleinden

Alleen uw persoonsgegevens die u verstrekt voor deelname aan het Inwonerspanel Hilversum zullen worden verwerkt. Al uw persoonsgegevens worden op een zorgvuldig en vertrouwelijk wijze behandeld in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. De persoonsgegevens die zullen worden verwerkt zijn beperkt tot uw naam, adresgegevens, e-mailadres en achtergrondgegevens zoals uw leeftijd en de postcodecijfers.

De persoonsgegevens worden gebruikt om u uit te nodigen voor u relevante onderzoeken en analyses te maken bij afzonderlijke onderzoeken. Bij deze onderzoeken stellen wij vragen aan u en verwerken wij de antwoorden tot de mening van alle panelleden of een subgroep. De resultaten van de onderzoeken verwerken we altijd anoniem en zijn dus nooit herleidbaar tot individuele personen. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor deze doeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of in bepaalde gevallen te laten verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de gemeente.

Wilt u gebruik maken van een uw rechten op bezwaar of om eventuele toestemming in te trekken, stuur dan een schriftelijk gespecificeerd verzoek naar Gemeente Hilversum per e-mail: privacy@hilversum.nl of per post:

t.a.v. Privacy officer
Postbus 9900
1201 GM Hilversum

De gemeente reageert in ieder geval binnen 4 weken op de aanvraag. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen van u zijn. U mag geen gegevens van andere personen bekijken.

Beveiliging van uw gegevens

Gemeente Hilversum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan binnen de panelomgeving. Dat doen wij volgens de geldende beveiligingsnormen voor de overheid, de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Dit is nader uitgewerkt in het gemeentelijk informatiebeveiligingsbeleid.

Contact

Heeft u vragen over deze privacyverklaring en/of uw rechten? Neem dan contact op met de privacy officer via privacy@hilversum.nl. Het kan zijn dat u, ondanks onze zorgvuldige aanpak, een klacht heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. In dat geval kunt u een klacht indienen via de procedure klachtbehandeling van de gemeente. Meer informatie over het indienen van klachten vindt u op onze klachtenpagina.

Hebben wij uw klacht behandeld en bent u het niet eens met de uitkomst of hoe uw klacht is afgehandeld? Dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via hun website.

Functionaris gegevensbescherming

De gemeente Hilversum heeft een onafhankelijke, interne toezichthouder aangesteld. Deze functionaris voor gegevensbescherming (FG) houdt toezicht op en adviseert over de bescherming van uw persoonsgegevens. De FG is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als uw vraag of klacht niet (voldoende) beantwoord is dan kunt u in contact komen met de FG via het e-mailadres: fg@hilversum.nl.

Cookies

Voor het Inwonerspanel Hilversum wordt uitsluitend gebruik gemaakt van functionele cookies om de service te verhogen. Deze cookies verliezen na afsluiting van uw browser automatisch hun geldigheid en worden afhankelijk van uw browserinstellingen verwijderd. Er wordt op het portal en bij de vragenlijsten geen gebruik gemaakt van tracking-cookies.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door de gemeente te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in op het moment van publicatie. Wij zullen u actief op de hoogt brengen indien de inhoud van de privacyverklaring wijzigt.