Openbare ruimte en speelplaatsen

De eerste peiling onder het burgerpanel Wijdemeren is afgerond. De beleving van de kwaliteit van de openbare ruimte en het nieuwe beleid voor de openbare speelruimten stonden in deze peiling centraal.

Wat gebeurt er met de uitkomsten?
De afdeling Beheer Openbare Ruimte gaat nader inzoomen op ‘onderhoud groen’ en ‘stoepen’, volgens het burgerpanel de meest belangrijke onderdelen. Ook gaan zij aan de slag met de panelleden die hebben aangegeven mee te willen helpen in het openbare groen. Tot slot nemen zij contact op met de inwoners die al meehelpen met het beheer van het openbare groen om te achterhalen of de gemeente invulling kan geven aan de extra gewenste ondersteuning. De input voor de openbare speelruimten wordt nu door de afdeling Dienstverlening verwerkt in de nota speelruimten die begin 2014 aan de raad wordt aangeboden. Opvallend is dat veel panelleden uitgebreid gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om hun antwoord toe te lichten. De afdelingen zullen deze opmerkingen zorgvuldig doornemen en waar mogelijk actie ondernemen.

Tot slot willen wij u hartelijk danken voor uw deelname aan het burgerpanel Wijdemeren!