Klimaatadaptatie

Over het onderzoek

Het klimaat verandert. Daardoor hebben we steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden en daarmee ook met overlast en schade. Denk maar aan de wateroverlast door harde regenbuien. De gemeente maakt momenteel een plan om de gevolgen van de klimaatverandering aan te pakken. In dit plan legt de gemeente vast hoe zij de komende jaren negatieve gevolgen van wateroverlast, hitte en droogte kan beperken. Het veranderende klimaat raakt iedereen. Met deze vragenlijst wil de gemeente aan de ene kant ontdekken of inwoners problemen ervaren -of hebben ervaren- op het gebied van wateroverlast, hitte en droogte. Aan de andere kant hoort de gemeente graag of inwoners zelf al maatregelen hebben genomen of bereid zijn maatregelen te nemen tegen deze problemen.

Reacties (respons)

Het onderzoek is uitgevoerd van 12 mei tot en met 29 mei 2022. 885 panelleden zijn uitgenodigd. Uiteindelijk hebben 469 panelleden de vragenlijst ingevuld, wat neerkomt op een respons van 53%. Niet-panelleden hebben ook de mogelijkheid gekregen om de vragenlijst in te vullen. 42 inwoners hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid via een zogenaamde open link. In totaal hebben 511 inwoners deelgenomen aan het onderzoek.

Aantal reacties (respons) per leeftijd:

 • 16 t/m 34 jaar: 18 reacties
 • 35 t/m 49 jaar: 96 reacties
 • 50 t/m 64 jaar: 168 reacties
 • 65 jaar en ouder: 227 reacties
 • Onbekend: 2 reacties

Vergeleken met de bevolking van de gemeente Waalre zijn er relatief weinig reacties van inwoners tussen de 18 en 34 jaar en relatief veel van 50 jaar en ouder. Door het toevoegen van een weging op leeftijd zijn de resultaten aangepast zodat er een betere afspiegeling ontstaat van de leeftijdsverdeling binnen de gehele gemeente. Op deze manier geven de resultaten een beter beeld van de gemeente Waalre.

Samenvatting van de resultaten

Iets minder dan de helft van de deelnemers (48%) heeft de afgelopen jaren overlast ervaren van water.

 • Ze hebben vooral last gehad van wegen/fietspaden/stoep die niet bereikbaar zijn door water in de straat (30%) en/of problemen met riolering in de woning (18%).

Twee derde van de deelnemers (66%) heeft de afgelopen jaren overlast ervaren van de hitte.

 • Ze geven vooral aan dat het comfort in de woning lager is (50%), de productiviteit daalt (25%) en dat ze minder goed slapen (20%).

Negen op de tien deelnemers (89%) heeft de afgelopen jaren overlast ervaren van de langdurige droogte.

 • Ze noemen vooral de verdroging van hun tuin (77%), het opwaaien stof/zand door droge grond (45%) en het hoge waterverbruik (27%).

Acht op de tien deelnemers (83%) vindt dat de gemeente iets moet doen om wateroverlast in de openbare ruimte tegen te gaan.

Drie kwart van de deelnemers (76%) vindt dat de gemeente iets moet doen om de droogte in de openbare ruimte tegen te gaan.

Meer dan de helft van de deelnemers (54%) vindt dat de gemeente iets moet doen om overlast van hitte in de openbare ruimte tegen te gaan.

Bijna alle deelnemers (94%) hebben zelf al maatregelen genomen om wateroverlast, hitte, droogte en/of een overstroming in en om het huis tegen te gaan.

 • De meeste genoemde maatregelen zijn zonwering plaatsen (59%), minder stenen en meer groen in de tuin (45%) en het gebruiken van een regenton (38%). Daarnaast hebben mensen bij de optie ‘anders’ aangegeven: aanleggen van wadi’s in de tuin, isolatie van de woning en het creëren van schaduwplekken.
 • Deelnemers hebben deze maatregelen genomen om vooral bij te dragen aan een beter milieu (68%) en zorgen voor meer wooncomfort (68%).
 • De deelnemers die nog geen maatregelen hebben genomen doen dit omdat de kosten (op dit moment) nog te hoog zijn (20%) of onnodig vinden (24%).
 • Vier op de tien (41%) deelnemers vindt dat de gemeente hen kan stimuleren om zelf (meer) maatregelen te treffen tegen wateroverlast, hitte en droogte in en rondom hun woning door middel van een subsidie. Een op de vijf (21%) heeft behoefte aan informatie over maatregelen die men kan treffen.

Drie kwart van de deelnemers (74%) vindt een stijging van de rioolheffing vanwege de werkzaamheden op het gebied van water, riolering en klimaat acceptabel.

 • Bijna vier op de tien (38%) deelnemers vindt een toename van 24 euro per jaar/ 2 euro per maand een redelijke toename met maatregelen op korte termijn. Een ongeveer gelijk aandeel (36%) vindt een toename van 12 euro per jaar / 1 euro per maand een acceptabele toename met maatregelen op lange termijn.
 • Een derde van de deelnemers (36%) denkt dat de rioolheffing in de toekomst een vast bedrag per woning blijft (huidige situatie). Eén op de vijf (21%) denkt dat het een vast bedrag is, maar met een toeslag voor het waterverbruik.

Wat doen we met de uitkomsten?

De resultaten van dit onderzoek nemen we mee in het programma water, riolering en klimaat. Dit wordt ons plan om onder andere de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken. Naar verwachting wordt het programma in het najaar van 2022 opgeleverd en ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.

Meer informatie over wat je zelf al kunt doen tegen wateroverlast, hitte en droogte? Kijk dan op www.waalre.nl/duurzaamheid. Samen zorgen we voor een duurzaam, schoon en groen gemeente Waalre.