Afvalbeleid

Aan het begin van dit jaar hield de gemeente een enquête onder het inwonerspanel over het afvalbeleid. De gemeente Waalre heeft als doel om de hoeveelheid restafval terug te brengen van 150 kg per inwoner per jaar naar maximaal 100 kg. Minder afval is beter voor het milieu. Het bespaart grondstoffen, energie en dus het klimaat. De manier waarop afval wordt ingezameld bepaalt of wij het doel halen.

Daarom wilde de gemeente graag weten hoe inwoners denken over het inzamelen van afval in de gemeente. De resultaten van de enquête zijn hieronder terug te vinden. In een werksessie is dit voorjaar met een selecte groep inwoners verder ingegaan op de resultaten van de enquête. Naast de enquête is er begin dit jaar een online informatieavond gehouden waar alle inwoners van Waalre aan deel konden nemen.

De resultaten van de inwonersconsultatie zijn samen met de resultaten van het technisch onderzoek naar afvalinzameling (wat is technisch en praktisch haalbaar) de afgelopen maanden verder uitgewerkt. De uitkomst is verwerkt in een voorstel aan de raad. Het raadsvoorstel voor een nieuwe manier van afvalinzameling wordt naar verwachting op 16 november oordeelsvormend en op 30 november besluitvormend behandeld door de raad.

Resultaten enquête
De enquête over afvalinzameling is in totaal ingevuld door 489 respondenten. Hieronder geven we u een aantal resultaten.

De top 3 van redenen om afval te scheiden:

  1. voor een beter milieu (91%)
  2. omdat het zo hoort (49%)
  3. voor (klein)kinderen/volgende generaties (34%)
  • Het merendeel (83%) van de respondenten heeft de voorkeur voor een container aan huis voor het inzamelen van groente-, fruit- en tuinafval, zoals het nu is. En dit geldt ook voor de inzameling van restafval (88%).
  • Het grootste deel van de respondenten vindt de huidige inzamelfrequentie van afval (GFT-afval, papier en PMD-afval) voldoende. Ruim zes op de tien (63%) vindt de huidige inzamelfrequentie (1x per vier weken) van restafval voldoende. Drie op de tien (31%) vindt de inzameling van restafval niet voldoende.
  • Bijna de helft 47% van de respondenten vindt het milieu het belangrijkste aspect van de afvalinzameling. Daarna vindt men hoge service (31%) en lage kosten het belangrijkst (22%).
  • Acht op de tien respondenten vindt dat men een verschil kan maken door afval zoveel mogelijk te scheiden (82%). 79% van de respondenten geeft aan afval scheiden niet moeilijk te vinden.
  • Driekwart (76%) maakt zich zorgen over de hoeveelheid afval die met z’n allen geproduceerd wordt. Daarnaast vindt twee derde (66%) dat de gemeente inwoners moet informeren hoe afval te voorkomen en verspilling tegen te gaan is.
  • Bijna zes op de tien respondenten vindt dat inwoners die afval minder goed scheiden en dus meer restafval hebben, ook meer afvalstoffenheffing moeten betalen (56%).