Veiligheid

Over het onderzoek

Gemeente Scherpenzeel wil graag weten hoe inwoners de veiligheid en de leefbaarheid ervaren en waar de dienstverlening nog verbeterd kan worden. In opdracht van gemeente Scherpenzeel heeft het onderzoeksbureau Research 2Evolve een onderzoek uitgevoerd onder de leden van het inwonerspanel om dit te weten te komen.

Reacties (respons)

Het onderzoek is uitgevoerd van donderdag 4 mei tot en met zondag 21 mei 2023. Er zijn 137 panelleden uitgenodigd, uiteindelijk hebben 80 panelleden de vragenlijst ingevuld, wat neerkomt op een respons van 58%. Niet-panelleden van binnen en buiten gemeente Scherpenzeel hebben ook de mogelijkheid gekregen om via de open link de vragenlijst in te vullen. 89 inwoners hebben gebruik gemaakt van de open link. In totaal hebben 169 inwoners deelgenomen aan het onderzoek.

Aantal reacties (respons) naar leeftijd:

 • 16 t/m 34 jaar: 19 reacties
 • 35 t/m 49 jaar: 57 reacties
 • 50 t/m 64 jaar: 56 reacties
 • 65 jaar en ouder: 36 reacties
 • Onbekend: 1 reactie

Samenvatting van de resultaten

De meest genoemde vormen van overlast in de buurt zijn:

 • Te hard rijden (56%)
 • Hondenpoep (48%)
 • Rommel op straat of gedumpt afval (34%)
 • Parkeerproblemen (34%)

Van de vormen van overlast die voorkomen, ervaart men zelf het meest overlast van:

 • Hinder van horecagelegenheden zoals cafés, restaurants of snackbars (80%)*
 • Parkeerproblemen (75%)
 • Te hard rijden (74%)
 • Agressief gedrag in het verkeer (63%)

Als respondenten gevraagd wordt wat er als eerste aangepakt moet worden, wordt het volgende het meest genoemd:

 • Te hard rijden (38%)
 • Hondenpoep (16%)
 • Parkeerproblemen (11%)

Vier op de tien (41%) respondenten vindt dat mensen elkaar in de buurt durven aan te spreken op onwenselijk gedrag. Een even groot deel (39%) heeft hier geen uitgesproken mening over en oordeelt neutraal. Twee derde (68%) geeft aan zelf buren of andere inwoners aan te spreken als men overlast van hen heeft.

De helft (48%) van de respondenten kent Buurtbemiddeling. Het overgrote deel (41%)* heeft hier geen gebruik van gemaakt.

Respondenten voelen zich het veiligst op de volgende plekken:

 • In het winkelgebied/winkelcentrum (93%)
 • In eigen huis (92%)
 • Rondom uitgaansgelegenheden (86%)

Respondenten voelen zich het minst veilig in het park (31%) en op plekken waar groepen jongeren rondhangen (32%) en dan met name ’s avonds en ’s nachts.

Respondenten beoordelen de veiligheid in de buurt gemiddeld met een 7,8.

Als het gaat over het totale functioneren van gemeente Scherpenzeel  waar het gaat om de aanpak van leefbaarheid en veiligheid, is vier op de tien (41%) (zeer) tevreden. Een nagenoeg even groot deel (39%) is niet tevreden of niet ontevreden.

Drie kwart (75%) van de respondenten is in de afgelopen drie jaar geen slachtoffer geworden van criminaliteit. Van de respondenten die wel slachtoffer zijn geweest van criminaliteit worden digitale criminaliteit (11%) en vernieling (8%) het meest genoemd.

Acht op de tien (79%) respondenten geeft aan in geval van overlast of slachtofferschap dit te melden. Twee derde (67%) doet dit bij de politie en twee op de tien (21%) bij de handhavers of bij de gemeente. Ruim vier op de tien (43%) was (zeer) tevreden over het optreden van de gemeente bij die gelegenheid. Van de respondenten die de overlast / onveilige situatie of het strafbare feit niet gemeld hebben, noemt drie op de tien (31%)* als reden dat het toch niets helpt.

Bijna acht op de tien (78%) respondenten geeft aan geen behoefte aan informatie over bepaalde veiligheidsonderwerpen te hebben. Van de respondenten die wel behoefte hebben aan informatie wordt vooral drank- en drugsgebruik en de criminele wereld daarachter (10%) en cybercrime en/of digitale fraude of oplichting via internet (8%) genoemd. Men ontvangt deze informatie het liefst via een digitale nieuwsbrief van de gemeente (58%), een stukje in de Scherpenzeelse krant (50%) of via social media (45%)*.

Zeven op de tien (69%) heeft de afgelopen 12 maanden geen contact gehad met de politie. Degenen die wel contact hebben gehad met de politie hadden dit vooral met de politie in de buurt (17%) en in mindere mate met de politie ergens anders in Scherpenzeel (7%) en buiten Scherpenzeel (8%). Het contact was met name telefonisch (60%) of persoonlijk (43%)*. Twee derde (67%)* was (zeer) tevreden over het contact met de politie bij die gelegenheid.

Over het totale functioneren van de politie in de buurt is drie op de tien (28%) (zeer) tevreden. Ruim de helft (53%) is niet tevreden of niet ontevreden.

Acht op de tien respondenten (79%) heeft geen behoefte aan een spreekuur met de wijkagent. Degene die hier wel behoefte aan hebben, hebben dit het liefst ‘s avonds op maandag (60%) of woensdag (46%)*.

Ruim de helft (54%) van de respondenten vindt dat de politie onvoldoende contact heeft met de bewoners uit de buurt en dat de politie te weinig uit de auto komt. Drie kwart (74%) geeft aan dat de politie niet voldoende zichtbaar is in buurt. Bijna vier op de tien (37%) is van mening dat de politie niet voldoende aanspreekbaar is. Respondenten hebben geen uitgesproken mening over of de politie snel komt als je ze roept en het merendeel (46%) oordeelt neutraal. Een derde (34%) vindt dat politie reageert op de problemen in de buurt.

Acht op de tien (78%) heeft de afgelopen 12 maanden geen contact gehad met een boa in Scherpenzeel. Een derde (35%) is (zeer) tevreden over het totale functioneren van de boa’s in uw buurt. De helft (49%) oordeelde neutraal. Vier op de tien (39%) respondenten vindt dat de boa onvoldoende contact heeft met de bewoners uit de buurt en de helft (52%) vindt dat de boa te weinig uit de auto komt. Zes op de tien (62%) geeft aan dat de boa niet voldoende zichtbaar is in buurt. Drie op de tien (28%) is van mening dat de boa niet voldoende aanspreekbaar is. Respondenten hebben geen uitgesproken mening over of de boa snel komt als je ze roept, het merendeel (61%) oordeelt neutraal. Een derde (33%) vindt dat de boa reageert op de problemen in de buurt.