Water en riolering

Over het onderzoek

Het klimaat verandert. Daardoor hebben we steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden en daarmee ook met overlast en schade. Denk maar aan de wateroverlast door harde regenbuien. De gemeente is momenteel een nieuw beleidsplan water, riolering en klimaat aan het opstellen. In dit plan legt de gemeente, naast het reguliere onderhoud van de riolering, vast hoe zij de komende jaren negatieve gevolgen van wateroverlast, hitte en droogte beperken.

Het veranderende klimaat raakt iedereen. Met deze vragenlijst wil de gemeente ontdekken of inwoners problemen ervaren -of hebben ervaren- op het gebied van wateroverlast, hitte en droogte. Aan de andere kant hoort de gemeente graag of inwoners zelf al maatregelen nemen of bereid zijn maatregelen te nemen tegen deze problemen.

In opdracht van gemeente Reusel-De Mierden heeft het onderzoeksbureau Research 2Evolve een onderzoek uitgevoerd onder de leden van het inwonerspanel om te weten te komen hoe zij hierover denken.

Reacties (respons)

Het onderzoek is uitgevoerd van woensdag 29 maart tot en met maandag 10 april 2023. Er zijn 772 panelleden uitgenodigd, uiteindelijk hebben 384 panelleden de vragenlijst ingevuld, wat neerkomt op een respons van 50%. Niet-panelleden van binnen en buiten gemeente Reusel-De Mierden hebben ook de mogelijkheid gekregen om via de open link de vragenlijst in te vullen. 22 inwoners hebben gebruik gemaakt van de open link. In totaal hebben 407 inwoners deelgenomen aan het onderzoek.

Aantal reacties (respons) naar leeftijd:

 • 16 t/m 34 jaar: 25 reacties
 • 35 t/m 49 jaar: 72 reacties
 • 50 t/m 64 jaar: 149 reacties
 • 65 jaar en ouder: 159 reacties
 • Onbekend: 2 reacties

Samenvatting van de resultaten

Ruim vier op de tien (44%) respondenten is niet bereid om meer rioolheffing te betalen om Reusel-De Mierden klimaatbestendig te maken. Drie op de tien (29%) heeft hier geen uitgesproken mening over en oordeelt neutraal. En bijna even groot aandeel (27%) is wel bereid om meer rioolheffing te betalen.

Jaarlijks betalen inwoners rioolheffing aan de gemeente. De basis waarop de rioolheffing wordt berekend kan verschillen. Op dit moment hanteert de gemeente een bedrag per m³ water dat een huishouden verbruikt. Twee derde (67%) van de respondenten vindt de huidige situatie de meest eerlijke basis voor rioolheffing.

Bovengrondse klimaatmaatregelen om met name overtollig regenwater op te vangen (waterberging) en te zorgen voor minder verharding zijn zichtbaar en makkelijk te beheren. Daarom krijgen ze vaak de voorkeur boven oplossingen onder de grond zoals de aanleg van aparte regenwaterriolen. Maar hiervoor is niet altijd voldoende ruimte. Soms moet het straatbeeld daarom aangepast worden om ruimte te maken voor meer waterberging en groen. Respondenten vinden de volgende maatregelen het meest acceptabel:

 • Regenwater vasthouden in plantsoenen (79%)
 • Waterdoorlatende verharding (70%)
 • Slechts aan één zijde van de weg een trottoir (49%)

De helft (52%) van de respondenten heeft nog geen effecten van wateroverlast ervaren. Van de respondenten die wel effecten van wateroverlast hebben ervaren,

worden de volgende het vaakst genoemd:

 • Problemen met de riolering van de woning (18%)
 • Wegen/fietspaden/stoepen niet bereikbaar door water in mijn straat (overstroming). Ongelukken op de weg tijdens perioden van extreme regenval (16%)
 • Wateroverlast bij een buitenevenement (10%)

Zeven op de tien (70%) respondenten verwacht dat de gemeente de wateroverlastmaatregelen in de openbare ruimte uitvoert. Vier op de tien (39%) respondenten verwacht dat de gemeente advies geeft over welke wateroverlastmaatregelen in de openbare ruimte inwoners zelf kunnen nemen. Eén op de vijf (22%) verwacht dat de gemeente inwoners via een regeling stimuleert om wateroverlastmaatregelen in de openbare ruimte te treffen.

Ruim vier op de tien (44%) respondenten is zelf bereid om maatregelen te treffen om je omgeving klimaatbestendig in te richten, zoals het afkoppelen van mijn regenpijp of het vergroenen van de tuin. Een kwart (26%) geeft aan dat het huis en/of tuin al klimaatbestendig zijn. Eén op zeven (15%) respondenten is alleen bereid maatregelen te nemen als zij hiervoor subsidie krijgen.

Respondenten hebben vooral de volgende maatregelen al getroffen tegen wateroverlast, hitte, droogte en/of een in en rondom de huidige woning:

 • Ontstenen/de tuin vergroenen (tegen hitte en het afvoeren van regenwater) (49%)
 • Aanbrengen van zonwering (tegen hitte) (44%)
 • Hergebruiken van regenwater (tegen de droogte) (40%)
 • Afkoppelen van de regenpijp (tegen wateroverlast) (27%)
 • Aanschaffen van een airco/ventilatiesysteem (tegen de hitte) (22%)

Als belemmering om (extra) maatregelen te nemen op eigen terrein noemt een derde van de respondenten dat de kosten te hoog zijn (33%) en/of dat zij te weinig kennis hebben over de mogelijke maatregelen (32%). Eén op de zes (18%) twijfelt of de maatregelen wel effectief zijn. Eén op de vijf (22%) respondenten ervaart geen belemmeringen om (extra) maatregelen te nemen op eigen terrein.