Warmtetransitie

Allereerst willen wij alle inwoners bedanken die hebben deelgenomen aan het inwonerspanel en de enquête over de warmtetransitie in onze gemeente hebben ingevuld. Wij hebben hiermee veel inbreng en ideeën gekregen om mee te nemen in het Warmtetransitie Reusel-De Mierden.

Om Nederland te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering, zijn nationale en internationale doelen afgesproken. Eén van de doelen is dat in 2050 geen aardgas meer wordt gebruikt voor het verwarmen van gebouwen. We gaan daarom stapje voor stapje van het aardgas af. Ook in de gemeente Reusel De Mierden is overstappen op duurzamere alternatieven voor aardgas daarom noodzakelijk. Dit proces wordt de warmtetransitie genoemd en heeft gevolgen voor ons allemaal. In dit onderzoek hoort de gemeente graag hoe de warmtetransitie leeft bij inwoners, of en wanneer ze betrokken willen worden en op welke manier.

Onderstaand delen wij alvast enkele resultaten en is ook een verwijzing opgenomen naar het volledige rapport met alle enquêteresultaten.

Door de antwoorden van de 358 deelnemers aan het inwonerspanel hebben we een goede indruk gekregen over de wijze waarop inwoners bij de Warmtetransitie betrokken willen worden.

  • Onderstaand alvast een klein inkijkje in enkele enquêteresultaten:
    Bijna zes op de tien (56%) ondervraagde inwoners van Reusel-De Mierden is bekend met de warmtetransitie. Vier op de tien (40%) weet wat ‘van het gas af’ voor de woning betekent.
  • Ruim 90% van de ondervraagde inwoners heeft al energiebesparende maatregelen getroffen aan hun woning.
  • Zes op de tien (62%) van de ondervraagde inwoners is van mening dat inwoners samen met de overheid verantwoordelijk zijn voor de overstap naar andere energiebronnen. Eén op de vijf (20%) vindt dat de overheid dit zelf moet regelen.
  • Bijna de helft van ondervraagde inwoners (48%) neemt meer maatregelen als het makkelijker wordt gemaakt. Vier op de tien (42%) wil graag een bijdrage leveren aan de warmtetransitie.

Het volledige rapport van de enquête is te bekijken door op de knop “bekijk rapport” op deze pagina te klikken.

Nogmaals hartelijk dank voor uw medewerking!