Openbaar groen

Allereerst willen wij alle inwoners bedanken die hebben deelgenomen aan het inwonerspanel en de enquête over het openbaar groen in onze gemeente hebben ingevuld. Wij hebben hiermee veel inbreng en ideeën gekregen om mee te nemen in het integraal ‘Beleidsplan openbaar groen’ dat dit jaar wordt opgesteld. Dit beleidsplan biedt de gelegenheid om belangrijke thema’s als bijvoorbeeld biodiversiteit, klimaatadaptatie, participatie, bomen, bos- en natuurgebieden, de mate van bescherming en/of de onderhoudskwaliteit opnieuw tegen het licht te houden. Onderstaand delen wij alvast enkele resultaten en is ook een verwijzing opgenomen naar het volledige rapport met alle enquêteresultaten.

Door de antwoorden van de 439 deelnemers aan het inwonerspanel hebben we een goede indruk gekregen over hoe het openbaar groen binnen onze gemeente wordt ervaren en waar mogelijk extra aandacht voor nodig is binnen het nieuwe groenbeleid. Daarnaast zijn via de open vragen in de enquête veel suggesties ontvangen voor gewenste verbeteringen in het (groen)onderhoud en/of het herstel/ vervanging van groen.

Onderstaand alvast een klein inkijkje in enkele enquêteresultaten:

  • Ruim 75% van de deelnemers geeft aan openbaar groen (zeer) belangrijk te vinden om onder andere naar te kijken, in te recreëren en voor natuur, klimaat en gezondheid;
  • 47% vindt dat het huidige onderhoudsniveau van het groen laag is (gemiddeld wordt de kwaliteit van het huidige openbaar groen beoordeeld met een 6-);
  • Bijna de helft (47%) van de deelnemers vindt het goed dat het onderhoudsniveau verschillend is per gebied;
  • 67% is het (zeer) eens met de stelling ‘De meerwaarde van een groene woonomgeving weegt op tegen de mogelijke ‘hinder’ van het openbaar groen’.

Het volledige rapport van de enquête is te bekijken door op de knop “bekijk rapport” op deze pagina te klikken.

Vervolg
De komende tijd wordt er voor de verdere ontwikkeling van het beleidsplan openbaar groen aanvullend onderzoek gedaan waarbij onder andere de opgehaalde input van alle belanghebbenden dient als uitgangspunt of hierbij wordt meegewogen.

Nogmaals hartelijk dank voor uw medewerking!