Gezondheidsbeleid

Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst over ons nieuwe gezondheidsbeleid! Uit de peiling komen enkele thema’s duidelijk naar voren, zoals eenzaamheid, alcohol- en drugsgebruik, de relatie tussen gezondheid en de fysieke leefomgeving en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen en kinderen. De uitkomsten bieden ons houvast voor het bepalen van de thema’s in ons nieuwe beleid voor de komende vier jaar. Met uw input kunnen we verder aan de slag met het schrijven van dit beleid. De vervolgstap hiertoe hebben we gezet op 1 juni. Tijdens het symposium “Gezond Samenleven” in Middelbeers zijn we met de uitslag van de peiling van het Burgerpanel in de hand verder in gesprek gegaan met onze inwoners en maatschappelijke instellingen over het nieuwe beleid. Hierbij stond vooral de vraag centraal hoe we samen invulling willen geven aan thema’s met betrekking tot gezond samenleven.

De komende periode gaan we aan de slag met de vertaling van de uitkomsten in een beleidsnota. We willen in het najaar (periode september-oktober) het conceptrapport ter inzage leggen voor onze inwoners en (maatschappelijke) organisaties. Ook u kunt het conceptrapport dan inzien en erop reageren. Houd het Weekjournaal en de website van de gemeente Oirschot hiervoor in de gaten! Aan het eind van het jaar willen we onze gemeenteraad het nieuwe beleid laten vaststellen.