Verkiezingen

Over het onderzoek

Op 14, 15 en 16 maart waren de gemeenteraadsverkiezingen en konden ook de inwoners van gemeente Heusden hiervoor hun stem uitbrengen. Het opkomstpercentage in de gemeente was 48,5 procent. Gemeente Heusden is blij met de inwoners die naar de stembus zijn gekomen maar elke stem telt! Daarom hoopt gemeente Heusden op een hoger opkomstpercentage over vier jaar. In de tussenliggende periode willen zij hier actief op inzetten. In opdracht van gemeente Heusden heeft het onderzoeksbureau Research 2Evolve een onderzoek uitgevoerd onder de leden van het inwonerspanel Heusden, om inzicht te krijgen in de redenen van inwoners om wel of niet te stemmen.

Reacties (respons)

Het onderzoek is uitgevoerd van 25 juli tot en met 11 september 2022. 1064 panelleden zijn uitgenodigd. Uiteindelijk hebben 595 panelleden de vragenlijst ingevuld, wat neerkomt op een respons van 56%. Niet-panelleden hebben ook de mogelijkheid gekregen om de vragenlijst in te vullen. 136 inwoners hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid via een zogenaamde open link. In totaal hebben 731 inwoners deelgenomen aan het onderzoek.

Aantal reacties (respons) naar leeftijd:

  • 16 t/m 34 jaar: 40 reacties
  • 35 t/m 49 jaar: 156 reacties
  • 50 t/m 64 jaar: 228 reacties
  • 65 jaar en ouder: 285 reacties
  • Onbekend: 22 reacties

Samenvatting van de resultaten

Het merendeel (86%) vindt een opkomstpercentage van 48,5% te laag.

Bijna zes op de tien (55%) geeft aan geen vertrouwen te hebben in de landelijke politiek. Als reden wordt onder andere het niet  luisteren naar de burgers en het niet nakomen van beloftes genoemd. Eén op de vijf (20%) heeft wel vertrouwen in de landelijke politiek.

Van de deelnemers geeft bijna negen op de tien (87%) aan tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 gestemd te hebben.

De meest genoemde reden om te stemmen is het belangrijk vinden om je stem uit te brengen (92%). Daarnaast noemt men het hebben van een partij met een verkiezingsprogramma dat bij je past (18%).

De voornaamste redenen om niet te stemmen zijn een onvoldoende beeld hebben van wat de gemeenteraad doet (37%), geen vertrouwen hebben in de Heusdense politiek (25%) en het te weinig kunnen achterhalen van de verschillen in de verkiezingsprogramma’s, waardoor men geen keuze kon maken (25%).

Als deelnemers in hun eigen bewoordingen vertellen waarom ze wel hebben gestemd tijdens de gemeenteraadsverkiezingen wordt vooral stemrecht, burgerplicht, democratie en ‘wie niet stemt, heeft ook geen recht van spreken’ genoemd.

Als mensen uit de omgeving van de deelnemers niet hebben gestemd worden de volgende redenen het meest genoemd:

  • Geen vertrouwen in de landelijke politiek (42%)
  • De verkiezingen worden niet belangrijk gevonden (42%)
  • Onvoldoende beeld van wat de gemeenteraad doet (32%)
  • Geen vertrouwen in de Heusdense politiek (32%)

Wat doen we met de uitkomsten?

De uitkomsten zijn besproken met de fractievoorzitters in de gemeenteraad en met de burgemeester. Een aantal van de geadviseerde acties hebben we omarmd. We zijn bijvoorbeeld bezig met het verbeteren van de zichtbaarheid van de gemeenteraad. Verder willen we vervolgonderzoek doen onder de grote groep niet-stemmers. Het inwonerpanel heeft ons een eerste beeld gegeven van de redenen van deze groep om niet te stemmen.