Duurzaamheid

Over het onderzoek

Gemeente Blaricum vindt het belangrijk om inwoners te ondersteunen bij het verduurzamen. Ze wil graag weten wat inwoners belangrijk vinden bij het toekomstbestendig maken van de gemeente. En hoe de gemeente de inwoners op weg kan helpen om zelf een duurzame stap te zetten. Om hier meer inzicht in te krijgen heeft onderzoeksbureau Research 2Evolve in opdracht van gemeente Blaricum een onderzoek uitgevoerd onder de leden van het inwonerspanel. Niet-panelleden van gemeente Blaricum hebben tevens de mogelijkheid gekregen om via de open link de vragenlijst online in te vullen.

Reacties (respons)

Het onderzoek is uitgevoerd van donderdag 6 oktober tot en met zondag 23 oktober 2022. Er zijn 573 panelleden uitgenodigd, uiteindelijk hebben 318 panelleden de vragenlijst ingevuld, wat neerkomt op een respons van 55%. 21 inwoners hebben deelgenomen via de open link. In totaal hebben 339 inwoners deelgenomen aan het onderzoek.

Aantal reacties per leeftijd:

 • 16 t/m 34 jaar: 10
 • 35 t/m 49 jaar: 68
 • 50 t/m 64 jaar: 112
 • 65 jaar en ouder: 147
 • Onbekend: 2

Samenvatting van de resultaten

Het grootste deel van de deelnemers (88%) woont in een koopwoning. Eén op de tien (11%) woont in een huurwoning.

De meest toegepaste duurzame maatregelen zijn:

 • Scheiden van afval (96%)
 • Energie besparen door kleine maatregelen zoals ledlampen of tochtstrips (90%)
 • Groener maken van mijn tuin (tegels eruit en planten erin) (75%)
 • Hoeveelheid afval verkleinen (69%)
 • Het huis beter isoleren (68%)

Deelnemers hebben met name wel interesse in de volgende maatregelen, maar hebben deze nog niet uitgevoerd:

 • Regenwateropvang (45%)
 • Buurtinitiatief om de straat groener te maken (43%)
 • Mijn huis aardgasvrij maken (38%)

De meeste deelnemers hebben geen interesse in deze maatregelen:

 • Deelauto gebruiken (90%)
 • Aanleggen geveltuintje (69%)
 • Groen dak (64%)

Bijna de helft van de deelnemers (45%) heeft ook andere duurzame maatregelen genomen zoals het plaatsen van zonnepanelen en dak- en spouwmuur- en vloerisolatie.

Het grootste deel van de deelnemers (84%) scheidt al het genoemde afval. Van het afval wat niet wordt gescheiden worden textiel (7%) en batterijen (7%) het meest genoemd.

De belangrijkste reden om de woning beter te isoleren is een lage energierekening (79%). Daarnaast worden ook comfort (57%) en een bijdrage aan het milieu (51%) genoemd.

Een derde (35%) heeft interesse in een gezamenlijke inkoopactie om de woning energiezuiniger te maken. Een nagenoeg even groot aandeel (32%) heeft hier geen mening over of weet het niet. En eveneens een derde (33%) heeft geen interesse.

De deelnemers die interesse hebben in een gezamenlijke inkoopactie, hebben vooral behoefte aan een warmtepomp (53%) en zonnepanelen (43%).

Bij een kwart (27%) van de deelnemers met een koopwoning is de woning al verduurzaamd. De meest genoemde belemmeringen om de koopwoning energiezuiniger te maken zijn:

 • Ik vind de investering te groot (22%)
 • Ik verwacht dat verduurzaming in de toekomst goedkoper wordt en stel investeringen daarom nog uit (19%)
 • Ik weet niet wat het kost om mijn woning te verduurzamen (17%)

Bij een derde (32%) van de deelnemers met een huurwoning is de woning al verduurzaamd. De meest genoemde belemmeringen om de huurwoning energiezuiniger te maken zijn:

 • Ik wacht af totdat mijn huurbaas of woningcorporatie actie onderneemt (30%)
 • Ik weet niet wat ik kan doen om mijn huurbaas of woningcorporatie over te halen om te verduurzamen (25%)
 • Mijn huurbaas of woningcorporatie heeft niet de behoefte om te verduurzamen (18%)

De meest genoemde belemmering om de tuin groener te maken is dat men het niet nodig vindt (12%).

De meest bekende initiatieven in de gemeente zijn de Hut van Mie (27%) en Duurzaam Bouwloket (20%). De helft (52%) kent geen van de initiatieven.

Ruim vier op de tien (43%) deelnemers vindt niet dat gemeente Blaricum al voldoende duurzaam is. Een even groot deel oordeelt hier neutraal over (44%).

Deelnemers zien met name de volgende rollen voor de gemeente op het gebied van duurzaamheid:

 • Meefinancieren en subsidies verstrekken (59%)
 • Informeren (42%)
 • Organiseren van gezamenlijke inkoopacties voor bijvoorbeeld isolatie, zonnepanelen of warmtepompen (40%)

Deelnemers vinden dat de volgende ontwikkelingen de meeste prioriteit moeten krijgen:

 • Klimaatadaptatie: zorgen voor een klimaatbestendige gemeente: de gemeente kan hevige regenval, droogte en hitte aan (64%)
 • Energietransitie: overstappen van fossiele energiebronnen zoals olie en gas naar duurzame energie zoals zonne- en windenergie (51%)
 • Groen / Biodiversiteit: we behouden veel verschillende soorten planten en dieren en we verbeteren hun leefomgeving in de gemeente (50%)

Een kwart (27%) van de deelnemers wil zelf meewerken aan het verbeteren van de duurzaamheid in de eigen buurt door mee te denken. Ook helpt een kwart (23%) graag een keer mee.

Wat doen we met de uitkomsten?

De uitkomsten vormen een bouwsteen voor het opstellen van een uitvoeringsprogramma duurzaamheid voor de komende jaren.