Veehouderij

Hartelijk bedankt voor het deelnemen aan de vragenlijst over veehouderij.

De verwerking van de resultaten heeft iets langer geduurd dan gewoonlijk. Dit omdat het een onderdeel was van een tussentijdse evaluatie van het beleid. Wij hebben de resultaten dan ook verwerkt in een tussenrapportage voor de gemeenteraad. We hebben de resultaten verwerkt in een infographic die u onderaan de pagina onder één van de knoppen vindt. Onderstaand treft u ook nog tekstuele uitleg. Voor meer informatie en het gehele rapport klikt op de knop onderaan de pagina.

Resultaten

Er zijn 583 complete vragenlijsten ingevuld, een nette respons van 66%. Helaas was de jongere doelgroep (16 tot 35 jaar) onvoldoende vertegenwoordigd; zij maakten slechts 5,7% uit van de groep. Verder was in de respons opvallend dat maar 16% van de respondenten in het buitengebied woont.

Gemiddeld krijgt de Bladelse veehouderijsector als waardering een 6,4 waarbij bewoners van het buitengebied een veel hoger cijfer geven (7,7) dan bewoners van het stedelijk gebied (6,1). Vier op de tien respondenten gaf aan dat het beeld van de veehouderij negatiever geworden is sinds 2010. Ook hier is het signaal uit het buitengebied anders; het beeld is voor hen juist positiever geworden.

Qua overlast geeft 37% van de respondenten aan geuroverlast ervaren te hebben, waarbij 28% ook hoofdpijn en/of luchtwegklachten ervoer. De helft van de respondenten maakt zich zorgen om mogelijke gezondheidsrisico’s/stress door de lokale veehouderijen. Ook hier gaat het om respondenten die voornamelijk in het stedelijk gebied wonen. Bewoners van het buitengebied ervaren veel minder overlast.

24% van de respondenten ervaart sinds 2010 meer hinder van veehouderijen. Dit is een opvallende uitslag, omdat de emissies sinds 2010 juist sterk zijn gedaald. De uitslag is komt overeen met een verminderde waardering voor de sector, bij een deel van de respondenten.

Qua kennis van de ontwikkelingen in de sector scoren respondenten relatief goed, waarbij bewoners van het buitengebied beter op de hoogte zijn dan inwoners in de kernen. Twee derde van de respondenten verwacht een krimp van de lokale veehouderijsector. Bijna zes op de tien heeft meegekregen dat het aantal veehouderijen in onze gemeente is afgenomen sinds 2010 en 40% is ervan op de hoogte dat het aantal dieren ondertussen (ongeveer) gelijk is gebleven. Bijna de helft (48%) van de respondenten heeft het idee dat met de huidige markt en regelgeving de hinder vanuit veehouderijen de komende jaren waarschijnlijk afneemt.

Dan is ook gevraagd naar het vertrouwen van respondenten in de sector en overheid als het gaat over maatregelen met betrekking tot het beperken van de gezondheidsrisico’s binnen de veehouderijsector. Ruim vier op de tien (46%) respondenten heeft vertrouwen in de sector als het gaat over maatregelen met betrekking tot het beperken van de gezondheidsrisico’s binnen de veehouderijsector, een bijna even groot aandeel (42%) is het hier niet mee eens. Respondenten woonachtig in het buitengebied hebben meer vertrouwen in de sector dan respondenten niet woonachtig in het buitengebied. Het vertrouwen in onze gemeente is meer verdeeld; 36% heeft vertrouwen in de gemeente, ten opzichte van 24% die hierin neutraal blijft en 40% die geen vertrouwen heeft.

Qua verloedering van gestopte veehouderijen zijn de meningen verdeeld. 43% maakt zich hier zorgen over, tegenover 39% die zich hier geen zorgen om maakt.

Vervolg

Uit de resultaten komen voor ons als gemeente een aantal aandachtspunten:

  • In het stedelijk gebied wordt meer overlast ervaren dan op basis van de verminderde emissies worden verwacht.
  • De informatieverstrekking van gemeente naar inwoners over de stand van zaken en beleid rond veehouderij is nog onvoldoende.
  • Er is nog te weinig direct contact tussen (bezorgde) inwoners en de gemeente, waardoor die bezorgdheid te weinig weggenomen kan worden.

Op basis van deze punten gaan wij als gemeente aan de slag met:

  • Het actief verminderen van overlast door veehouderijen binnen de mogelijkheden die de gemeente daarvoor heeft.
  • Het beter beschikbaar en toegankelijk maken van informatie over de lokale veehouderij en het gemeentelijk beleid, inclusief het aanbieden van een informatiepunt voor inwoners.
  • Het herhalen van deze vragenlijst via het inwonerspanel over een paar jaar om te monitoren of deze acties effect hebben.