Klimaatdoelstellingen

Resultaten onderzoek inwonerspanel over klimaatdoelstellingen bekend

Afgelopen najaar werd via het Inwonerspanel onderzoek gedaan naar de mening van inwoners over de klimaatdoelstellingen, de wijze waarop deze behaald zouden moeten worden en de eigen bijdrage hieraan. Aan dit onderzoek deden 599 mensen mee, waarvan 76,4% 50 jaar en ouder is. Helaas deden erg weinig mensen mee van 34 jaar en jonger. Hierdoor zijn de resultaten niet zondermeer te vertalen naar de (gemiddelde) mening van de inwoners van de gemeente. Toch geven de resultaten wel een goede indicatie en zijn er veel waardevolle opmerkingen geplaatst door de mensen die mee hebben gedaan.

Uit de resultaten van de enquête blijkt dat de meerderheid van de ondervraagden (68%) het (erg) belangrijk vindt dat de doelen uit het Klimaatakkoord behaald worden. Drie kwart van de respondenten vindt dat de doelstellingen uit het Landelijk Klimaatakkoord in onze gemeente het beste behaald kunnen worden door zonnepanelen op het dak, (ruim) een derde noemt ook windmolens (36%) en geothermie (34%).

Twee derde van de respondenten heeft in de afgelopen vijf jaar geïnvesteerd in het besparen en/of opwekken van energie in de woning waar hij of zij woont. Ruim een kwart heeft dat niet gedaan. Twee op de tien respondenten is ook niet van plan om hierin te investeren. Degenen die dat wel van plan zijn, investeren veelal in zonnepanelen en/of vloer, muur en/of dakisolatie. Zeven op de tien respondenten zou meer geneigd zijn te investeren in het verduurzamen van zijn of haar woning als het goedkoper zou zijn. Zes op de tien geeft hetzelfde signaal voor wat betreft het gebruik van duurzamer vervoer. Een kwart geeft het gebrek aan goed aanbod van openbaar vervoer als reden hiervoor.

Opvallend is daarom dat veel respondenten niet bekend zijn met regelingen waardoor op kosten bespaard kan worden. Zo blijkt dat 54% niet bekend is met het energieloket van KempenEnergie. Ook zijn veel respondenten niet bekend met de subsidieregelingen van de gemeente (38%), Rijk (64-67%), energiebespaarlening (83%), duurzaamheidsleningen van banken (73%) en de subsidieregeling voor elektrische auto’s (52%).

De gemeente heeft de resultaten van dit inwonerspanel mede gebruikt bij het vaststellen van nieuw beleid voor het behalen van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord. U kunt dit nieuwe beleid vinden op de website van de gemeente Bladel. De resultaten worden ook gebruikt bij het opstellen van het Uitvoeringsprogramma Energie en Klimaat.