Dienstverlening

Enkele weken geleden werd aan u als lid van het Inwonerspanel van de gemeente Bladel een enquête over de dienstverlening aan de receptie en balie van het gemeentehuis voorgelegd. We willen u hartelijk bedanken voor uw deelname.De vragen gingen over de manieren van contact zoeken met de gemeente, het werken op afspraak, de openingstijden van het gemeentehuis en de ondervonden dienstverlening bij een bezoek aan het gemeentehuis.

Uit de resultaten van de enquête blijkt dat het overgrote deel van de ondervraagden de digitale weg verkiest boven de traditionele manier van contact te zoeken met de gemeente, namelijk via de website van de gemeente. Het gaat dan om het zoeken van informatie, aanvragen van een product, het maken van een afspraak of het doen van een klacht of melding. Voor het doen van meldingen kiezen veel mensen naast de website voor de telefoon of e-mail.

Om ook ruimte te houden voor persoonlijk contact met de gemeente, blijft die mogelijkheid via het Klant Contact Centrum gewoon bestaan. Van de geënquêteerden vond 85 tot 88% dat ze goed, vriendelijk en beleefd waren geholpen door deskundig en professioneel baliepersoneel. Daarbij gaf 29% aan dat de medewerk(st)er hen zelfs aangenaam verraste met de verleende service. Dit zijn mooie cijfers maar in de open antwoorden werden nog wel enkele kritiekpunten nader benoemd. Met deze kritiekpunten gaat de gemeente verder aan de slag.

Baliebezoek op afspraak en openingstijden
In 2014 is in de gemeente Bladel begonnen met het werken op afspraak. Van de ondervraagden geeft 66% aan deze manier van werken prettig te vinden, 16% is er neutraal over en 18% vindt het een (heel) onprettige manier van werken. Het werken op afspraak is gestart vanuit de gedachte dat de overheid, en dus ook de gemeente Bladel, zo efficiënt mogelijk moet werken. De kunst is om een juiste balans te vinden tussen efficiëntie en maatwerk. Op basis van de in de open vragen benoemde nadelen van het werken op afspraak, wordt bekeken hoe de gemeente die nadelen zo klein mogelijk kan houden.

Uit de enquête komt naar voren dat de openingstijden in de avonduren de grootste voorkeur hebben. Op dit moment is de gemeente op maandagavond en woensdagavond tot 19.00 uur geopend. Omdat duidelijk bleek dat er behoefte aan is, blijven deze avonden gehandhaafd.

Wilt u de resultaten van het onderzoek nalezen?