Communicatie

In april werd via het inwonerspanel onderzoek gedaan naar hoe inwoners de communicatie vanuit de gemeente Bladel ervaren. Aan dat onderzoek deden 539 mensen mee, waarvan 58% 50 jaar en ouder is. Helaas deden erg weinig mensen mee van 34 jaar en jonger. Hierdoor zijn de resultaten niet zondermeer te vertalen naar de (gemiddelde) mening van de inwoners van de gemeente. Toch geven de resultaten wel een goede indicatie en zijn er veel waardevolle opmerkingen geplaatst door de mensen die mee hebben gedaan. De gemeente Bladel neemt de resultaten mee in het communicatiebeleid.

Uit de resultaten van de enquête blijkt dat het overgrote deel van de ondervraagden (93%) het (zeer) belangrijk vindt om op de hoogte te zijn van gemeentenieuws. De onderwerpen waarin zij het meest geïnteresseerd zijn, zijn afval, crisiscommunicatie en grote projecten zoals centrumontwikkeling Bladel en MFA Hapert. Het gemeentenieuws wordt voornamelijk gelezen op de gemeentepagina in de Kempenaer, op de website www.bladel.nl en in andere regionale huis-aan-huisbladen. Ondervraagden van 65 jaar en ouder maken vaker gebruik van de offline communicatiemiddelen dan de jongeren. Voornamelijk de jongeren tot en met 34 jaar maken vaker gebruik van de Facebookpagina en Instagram.

De gemeentepagina in de Kempenaer wordt door 73% als (zeer) goed beoordeeld. Zes op de tien (59%) leest deze pagina (bijna) elke week. Ondervraagden van 50 jaar en ouder geven dit vaker aan. Eén op de acht leest de gemeentepagina in de Kempenaer nooit. Zes op de tien beoordeelt de gemeentelijke website als (zeer) goed. Ruim de helft van de ondervraagden vindt dat de website er mooi uitziet. Jongeren tot en met 34 jaar geven in vergelijking tot de overige leeftijdscategorieën vaker aan dat de informatie op de website van gemeente Bladel volledig is en dat de website makkelijk te gebruiken is. De helft van de ondervraagden vindt de Facebookpagina van de gemeente (zeer) goed. Over Twitter, Instagram, LinkedIn en YouTube oordeelt het merendeel neutraal. Dit is wellicht te koppelen aan het feit dat oudere ondervraagden vaker gebruik maken van de offline communicatiemiddelen.

Het gemeentemagazine (de gemeentegids in een nieuw jasje) wordt door iets meer dan de helft als (zeer) goed beoordeeld. Zes op de tien is met name positief over het beeldgebruik, de vormgeving en het gebruik van foto’s van en door inwoners. Er klonken ook kritische geluiden. Twee derde (67%) vindt het ontbreken van de afvalkalender (zeer) slecht. Omdat duidelijk blijkt dat hier behoefte aan is, zal de afvalkalender komend jaar zeker weer toegevoegd worden. Op de vraag of het gemeentemagazine als een verbetering wordt gezien ten opzichte van de gemeentegids, antwoordt ruim de helft (56%) hier geen mening over te hebben. Bijna drie op de tien (28%) vindt het wel een verbetering. Degenen die het geen verbetering vinden, vinden het formaat onhandig/te groot, hebben het magazine liever digitaal of vinden een magazine of gids sowieso overbodig. Daarnaast geven sommige ondervraagden aan dat ze het gemeentemagazine niet hebben ontvangen of gezien.