Toekomstvisie

Onlangs werd aan u als lid van het Inwonerspanel van de gemeente Barneveld een enquête voorgelegd. Daarbij stond de vraag centraal: Hoe ziet Barneveld er uit in 2040? Als u aan dit onderzoek heeft deelgenomen, danken wij u daarvoor hartelijk.

De resultaten

De resultaten van het onderzoek zijn bekend. Het onderzoek was één van de onderdelen waarbij we input hebben opgehaald uit de samenleving voor het eerste toekomstbeeld voor de Omgevingsvisie 2040. Uit deze eerste gespreksronde en het onderzoek kunnen we concluderen dat zowel in het menselijk kapitaal als de leefbaarheid van onze gemeente met de negen dorpskernen en het buitengebied nog veel te doen is. Het gaat goed maar kan nog beter. De groeiambitie die er ligt is voor de gemiddelde Barnevelder wellicht iets te ambitieus. Waarbij de zorg dan vooral zit in of de woningen die er komen ook beschikbaar zijn voor de eigen kinderen en ouderen. Tegelijkertijd ziet men ook wel dat groei noodzakelijk is en het ook nog steeds bij kan dragen om de leefbaarheid te versterken. Denk hierbij aan passende faciliteiten en de nabijheid van winkels. Groen in de dorpskernen, groen in de nieuwbouwwijken en in een buitengebied met rijke natuur wordt ook veel – en nadrukkelijk – genoemd als belangrijke waarde in de leefomgeving. Ook de gezondheid en mogelijkheden om te sporten en sociale interactie te hebben, mag een belangrijke plek krijgen. Tot slot viel op dat er één rode draad door alles heen liep: Het dorpse karakter van de gemeente Barneveld en zijn dorpskernen. Dat mag niet door alle groeiplannen en ander opgaven (denk aan de energietransitie en bouwen van woningen) verdrongen worden, dat moet juist centraal staan.

Wat doen we met de uitkomsten?

Wij gaan de uitkomsten van het onderzoek verwerken in een eerste toekomstbeeld voor de Omgevingsvisie 2040. Deze zal in 2022 in een tweede gespreksronde worden voorgelegd aan de Barneveldse samenleving. Hou hiervoor de website in de gaten of meld u aan voor de nieuwsbrief omgevingswet@barneveld.nl.